Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő: Claudibus Group Kft- Plus Autósiskola

1.1. Adatkezelő elérhetőségei: Szomathely, Muskátli u. Hrsz 125/27. Tel.: +36204366177, e-mail cím: plusautosiskola9700@gmail.com , 1.2 Adatkezelő honlapja: www.plusautosiskola.hu

2. A Claudibus Group Kft (továbbiakban mint Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímen: www.plusautosiskola.hu

Cégünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: – 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); – Az Európai Parlamet és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); – 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet – a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól (GKM rendelet) – 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet – a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról (NM rendelet) – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

Az honlapon megadott adatok automatikusan a szolgáltató ügyféladat-kezelő adatbázisába kerülnek. A adatkezelés céljának megfelelően további adatok is kérhetők, azonban a kezelt adatok köre ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az autósiskola által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértéken.

Az adatkezelés jogalapja:

A) Az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, születési adatok, lakcím, iskolai végzettség, igénybe vett képzés típusa.

Az Autósiskola a GKM rendelet alapján:
 • minden tanulót egyedi sorszámmal (tanuló azonosító) lát el;
 • a tanulók személyes adatait a képzés és a vizsgáztatás során a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez a közlekedési hatóság által előírt dokumentumokban rögzíti;
 • a tanuló személyes adatait tartalmazó vizsga jelentkezési lapot, orvosi alkalmassági igazolást, illetve vezetési kartont a közlekedési hatóság részére továbbítja;
 • a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat hatósági ellenőrzés során bemutatja;
 • a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén köteles 5 évig megőrizni.
Az adatok törlésének határideje az utolsó kapcsolatfelvételtől számított öt év, pénzügyi- számviteli bizonylatok esetén az Art. 78. § (3) bekezdése szerinti bizonylat-megőrzési határidő.
Különleges adatok kezelése

A közúti járművezető-jelölt – az NM rendelet alapján – köteles előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton részt venni. Az orvosi alkalmassági igazolás megléte a vizsgára bocsátás feltétele.

Az Autósiskola a részére átadott orvosi alkalmassági igazolást a vizsgaigény jelentéssel együtt átadja a közlekedési hatóság részére. Az Autósiskola a különleges adatokról nyilvántartást nem vezet, az igazolásokból sem eredeti, sem másolati példányt nem őriz meg.

Az adatkezelés kizárólag az igazolás meglétének ellenőrzésére, átvételére és a közlekedési hatóság részére történő továbbítására korlátozódik.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Ezen jogalap alapján az Autósiskola kizárólag abban az esetben jogosult az adatkezelésre, amennyiben
 • az adatkezelés céljának, jogalapjának megszűnésekor, illetve az adatok törlésének határidejét megelőzően – ún. érdekmérlegelési tesztet végez el. Az érdekmérlegelési teszt során, azonosításra kerülnek az adatkezelő jogos érdekei, valamint az érintett érdekei és az érintett alapjog, végül a súlyozás elvégzése alapján az Autósiskola megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat.

A teszt eredményéről az Autóiskola tájékoztatja az érintetteket, annak érdekében, hogy egyértelműen meg tudják állapítani, mely jogos érdek alapján és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az adatkezelő a beleegyezésük nélkül kezeljen személyes adatot.

Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokat – az alkalmazásukra létrejött szerződésben foglalt jogaik és kötelezettségeik, valamint az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges mértékben – kizárólag az Autósiskola és annak munkavállalói, valamint az általa munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében alkalmazott személyek (továbbiakban együttesen: alkalmazottak), adattovábbítás estén az adattovábbítás címzettjei és azok alkalmazottai, az Autósiskola által szerződés alapján igénybevett adatfeldolgozók, ezek alkalmazottai ismerhetik meg.

Az adatkezelés biztonsága

Az Autósiskola számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, illetve az adatfeldolgozóinál találhatók meg. Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az adatok megfelelő intézkedésekkel védettek különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Autósiskola informatikai rendszere védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.
Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását, illetve élhet az adathordozhatósághoz való jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Helyesbítés joga: Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás: Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Törléshez való jog: Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az Autósiskola a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Eljárás kérelem/tiltakozás esetén: Az Autósiskola a kérelem/tiltakozás beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelem/tiltakozás nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Autósiskola az információkat a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, kivéve ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést vagy díjat számíthat fel.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogait.

Panasztételi lehetőség:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Az adatkezelővel szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog: Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogait. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.), vagy az érintett választhatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.